En tidsresa från folkskola, till grundskola och dagens skola.2017-05-08T16:03:35+00:00

Projektbeskrivning

Folkskola blir grundskola

EFTER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET blev 1919 års
undervisningsplan en del av den demokratiska
utvecklingen i samhället. Vid den här tiden gick de
allra flesta barn i folkskolan. De fick gå där i sex år,
men många slutade tidigare och började arbeta.
Familjer som hade råd, lät sina barn gå i privata
skolor istället.

OM MAN BARA HADE GÅTT i folkskolan, kunde
man varken ta studenten eller läsa på universitet.
För att få göra det, måste man gå i läroverk. Det
fanns både privata och statliga läroverk. De statliga
läroverken var gratis, men de var bara för pojkar.
Flickor som ville ha studentexamen måste läsa
vid privata skolor och läroverk. De var inte gratis.
Först år 1927 fick flickor tillträde till de statliga
läroverken.

VID DEN HÄR TIDEN tog ungefär 1000 pojkar och
100 flickor per år studenten.

6-årig folkskola

Foto: Samuel Lindskog, Örebro Läns museum. Bild beskuren.

MÅNGA VILLE att alla landets barn skulle
kunna få en bra utbildning, oavsett vilka familjer
de kom från. En del ville till och med att alla
elever skulle gå i samma slags skola ända från
början. År 1946 tillsatte regering en kommission,
som utredde frågan. Förslaget blev en gemensam
9-årig skola.

UNDER 1950-TALET prövades den nya
skolformen i städer och kommuner över hela
landet. År 1962 började grundskolan införas.
Vi fick låg-, mellan- och högstadium, och betyg
från 1 till 5. Folkskolan fasades ut.

I GRUNDSKOLAN skulle eleverna lära sig mer
om hur en demokrati fungerar, och samhälls-
kunskap blev ett nytt ämne. Självständiga,
kunniga elever skulle kunna verka för ett
demokratiskt samhälle och fortsatt fred.

9-årig grundskola

Foto: Okänd 1990-tal. Lärarförbundets bildarkiv, TAM-Arkiv.

Skolan från F till G

År 1971 infördes en gemensam gymnasieskola. Genom den blev många fler behöriga till högre utbildning. Fackskolan och yrkesskolan avvecklades. Studentexamen hade tagits bort redan år 1968. Nu krävdes i stället slutbetyg för att gå vidare till högre studier.

I början av 90-talet infördes en ny gymnasieskola. De största nyheterna var att yrkesprogrammen blev treåriga och att både studie- och yrkesförberedande program skulle ge grundläggande behörighet till högskolan. De gamla ämnesbetygen ersattes med kursbetyg.

1975 kom Sveriges första förskolelag. Det blev obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola med ett pedagogiskt program. För 6-åringar blev den avgiftsfri.

Under 1990-talet fick förskolan ett tydligt pedagogiskt uppdrag med bland annat betoning på språk- och matematikutveckling och 1998 kom den första läroplanen. Samtidigt infördes förskoleklass för alla 6-åringar – dock inte obligatorisk.

År 2000 infördes allmän förskola för alla 4- och 5-åringar med 15 timmar per vecka. Tre år senare blir den avgiftsfri. Vikten av matematik- och språkutveckling betonas än mer.

År 1975 kom en stor utredning om skolans inre arbete, SIA. Den startade med fokus på lärarnas arbetsmiljö och ”underpresterande elever”. Nu bestämdes att skolan skulle ta större ansvar för eleverna under skoltid. Fritidshemmens verksamhet skulle bli en del av en samlad skoldag med både fria och obligatoriska aktiviteter. 1995 integrerades fritidshemmen med grundskolan och fick i uppdrag att komplettera skolan.

På 1990-talet infördes det fria skolvalet. Eleverna fick själva möjlighet att bestämma vilken skola de ville gå i. Införandet av skolpeng var en förutsättning både för att privata skolor skulle kunna etablera sig i så stor utsträckning och för att elever skulle kunna välja fritt bland dem. Varje elev hade en viss summa pengar knuten till sig, och den flyttades med, oavsett vilken skola eleven valde.

Under 2000-talet har de fristående skolorna har vuxit snabbt i antal. För första gången ser vi nu skolor gå i konkurs.

Det fria skolvalet kombinerat med boendesegregationen innebär att skillnaderna mellan och inom olika skolor ökar. Frågan om privata aktörers rätt att ta ut vinst debatteras.

Skolan i siffror

0
VAR ÅRET DÅ GRUNDSKOLAN BÖRJADE INFÖRAS
0
FLICKOR PER ÅR TOG STUDENTEN VID SEKELSKIFTET 1900
0
VAR ÅRET DÅ FEM DAGARS SKOLVECKA INFÖRDES
0
TUSEN ELEVER GICK UT GYMNASIET 2016